ANBI-status

De vriendenstichting heeft ANBI-status aangevraagd in januari 2021

De vriendenstichting is door de belastingdienst met ingang (....)  van aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit gezien haar doelstellingen en activiteiten ten behoeve van het toekomstig Buurtgezondheidscentrum DufayHuis in Amsterdam. 

Deze ANBI-status maakt mogelijk dat gedane giften aftrekbaar zijn bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting van de schenker. Bij de voorwaarden van deze mogelijkheid maakt de fiscus onderscheid in periodieke en gewone giften:  

 • periodieke giften zijn geldelijke donaties waarvan u zelf bepaalt en bij overeenkomst vastlegt dat u ze gedurende een aantal jaren zult doen; 

 • gewone giften zijn geldelijke donaties die u niet heeft vastgelegd, omdat ze eenmalig zijn.  

Aandachtspunten en voorwaarden voor fiscale aftrek van periodieke giften 

 • in een 'overeenkomst periodieke gift in geld' (zie voor het formulier met toelichting) vult u in welk vast bedrag u per jaar aan de vriendenstichting gaat geven, alsook vanaf welk jaar en over welke looptijd (minimaal vijf jaar);

 • u bepaalt in deze overeenkomst ook of de toegezegde giften uiterlijk bij uw overlijden zullen stoppen ofwel  bij overlijden van een nader door u te noemen persoon;   

 • u maakt het door u overeengekomen jaarlijkse bedrag over aan de vriendenstichting, hetzij  één keer per jaar of desgewenst in gedeelten, bijv. per kwartaal of maand; 

 • als aan de gestelde voorwaarden is voldaan, mag u het hele bedrag dat u in het aangiftejaar schonk in aftrek brengen; voor periodieke giften geldt namelijk geen aftrekdrempel en ook geen aftrekmaximum.

 

Aandachtspunten en voorwaarden voor fiscale aftrek van gewone giften 

 • als uw gewone gift aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor fiscale aftrek, maar anders dan bij periodieke giften (zie oven) geldt hier zowel een drempelbedrag (aftrekdrempel) als een aftrekmaximum (aftrekplafond); 

 • het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen; dit drempelinkomen wordt gevormd door het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek; 

 • als over het hele aangiftejaar sprake was van fiscaal partnerschap (feitelijk of door keuze), telt u de giften van u en uw partner bij elkaar op, alsook beider drempelinkomens, waardoor één drempelbedrag kan worden berekend (zie boven);

 • behalve een aftrekdrempel geldt bij gewone giften ook een aftrekmaximum: u mag namelijk niet meer aftrekken dan het maximum van 10% van uw drempelinkomen; 

 • om gewone giften te kunnen aantonen is het zekerheidshalve raadzaam daarvan betaalafschriften enz. te bewaren.

 

<Terug