Beleidsplan Stichting Vrienden Dufayhuis 

 

 

De Stichting Vrienden Dufayhuis (hierna: de Vriendenstichting) is op 10 december 2020 opgericht voor het mogelijk maken van hechte samenwerking tussen zorgverleners, welzijnswerkers en buurtbewoners de kwaliteit van leven in een deel van Amsterdam Zuid (Willemspark, Stadionbuurt en Museumkwartier) te verhogen.  

 

De oplevering van het buurtgezondheidscentrum in het schoolgebouw aan de Dufaystraat is voorzien in oktober 2021. Het ‘ombouwen’ van het oude gebouw uit 1913 naar een modern, toegankelijk en aantrekkelijk centrum voor de buurt vergt een enorme investering. 

 

De Vriendenstichting wil hieraan bijdragen door nu allereerst fondsen te verwerven voor de inrichting van de openbare, gemeenschappelijke, ruimten. En in een later stadium voor de activiteiten en initiatieven die de toegankelijkheid voor buurtbewoners en de onderlinge contacten tussen buurt en de in het centrum werkende professionals bevorderen.

 

Dit beleidsplan is bedoeld voor de periode 2021-2022, de periode waarin het centrum in gebruik zal worden genomen.

Activiteiten periode 2021-2022

In maart 2021 is begonnen met het verduurzamen van het gebouw aan de Dufaystraat 19 en het gereedmaken van de verschillende werk- en openbare ruimten. 

 

De Vriendenstichting zal hieraan bijdragen door, in overleg met de gebruikers van het pand vastgestelde projecten, financiële middelen te werven voor:

 • aankleding en het toegankelijk maken (o.m. bewegwijzering) van algemene ruimten zoals de entree, wachtkamer en de gangen,

 • assistentie bij de inrichting van een ontmoetingsruimte t.b.v. de samenwerking tussen de verschillende in het centrum werkende professionals,

 • ondersteuning bij de inrichting en het gebruik van een buurtkamer/café t.b.v. buurtbewoners,

 • inrichting van het buitenterrein in samenwerking met Stadsdorp Vondeldorp

 • het informeren van de buurtbewoners en contacten van de gebruikers van het pand

 

Daarnaast zal de stichting betrokken zijn bij het ontwikkelen van plannen voor de diverse onderdelen. Voor de bovengenoemde onderwerpen zullen commissies worden ingesteld die de vrijwilligers bij de uitvoering van de diverse activiteiten zullen ondersteunen. Het is de bedoeling om hier een project voor en door de buurt van te maken om de onderlinge verbondenheid te versterken en het welzijn te vergroten.

 

Voor het buitenterrein is al een commissie bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een moestuin onder leiding van Stadsdorp Vondeldorp.  De hiervoor opgehaalde gelden zullen gebruikt worden voor de aanleg van de tuin waarbij de vrijwilligers de werkzaamheden op zich nemen.

Fondsenwerving

De fondsenwerving vindt plaats door het benaderen van particulieren en bedrijven via het eigen netwerk, fundraising activiteiten en via sociale media. Hierbij wordt duidelijk gemaakt voor welk (deel-)project fondsen worden geworven. Hierbij wordt aangehaakt bij het netwerk van de diverse gebruikers.

Deze werving is vooral gericht op het aantrekken van giften, maar ook op het mogelijk maken van donaties, legaten en andere verkrijgingen.

Het vermogen van de stichting zal worden besteed aan de projecten die genoemd worden op de website. Voor alle activiteiten geldt dat de Vriendenstichting geen winstoogmerk heeft en geen bezoldigd bestuur heeft.

Samenwerking  

De fondsenwerving wordt ingevuld in overleg met de huurders zoals de artsen, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties en stadsdorp Vondeldorp die samen het centrum gaan vormen. Daarmee zorgen we ervoor dat duidelijk is waar het geld nodig is en waar het aan besteed wordt; en dat de potentiele gevers daar vooraf inzicht in hebben.

 

Afspraken worden gemaakt op het gebied van:

 • de gewenste projecten en de prioritering daarvan,

 • de inrichtingswensen,

 • een begroting van de kosten per project.

Stichtingsbestuur en doelstelling

Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit de volgende personen: 

- de heer A. (Arie) Bos (voorzitter) 

- de heer R.J. (Robert Jan) van Weele (penningmeester) 

- mevrouw C.H.P. (Nely) van Westerop (secretaris) 

 

De doelstelling van de Vriendenstichting is in haar statuten als volgt omschreven: 

 

 1. Het bevorderen en mogelijk maken van de uitoefening van gezondheidszorg in ruime zin en antroposofische geneeskunde in het bijzonder, geïnspireerd door daarbij horende geesteswetenschappelijke inzichten;

 2. Het bevorderen van holistische gezondheidszorg waarin alle relevante disciplines zijn bijeengebracht, gericht op het welzijn van de buurtgemeenschap(pen) in Amsterdam Zuid;

 3. Het bevorderen van samenwerking tussen deze zorgverleners, welzijnswerkers en buurtbewoners gericht op een transitie van persoonlijke zorg naar participatieve zorg.

 4. Het verrichten van hetgeen met het onder a, b en c omschreven doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder het (doen) inrichten en in stand houden van de nodige huisvesting en ruimtelijke voorzieningen.

Nadere informatie

Naast de fondsen die door de Vrienden worden verworven zijn er andere bronnen van inkomsten voor de gemeenschappelijke ruimten en activiteiten, daarom wordt samengewerkt met:

 • Stadsdorp Vondelpark; deze heeft bij de Gemeente Amsterdam subsidie verkregen voor het aanleggen van een moestuin op het buitenterrein, het voormalige speelterrein. Zij zorgen tevens voor de coördinatie van vrijwilligers voor de aanleg van de moestuin en de bemensing van de ontmoetingsplaats.

 • Combiwel; met deze organisatie is overleg over de verantwoordelijkheid voor de ontmoetingsruimte op de begane grond. Stadsdorp Vondelpark zal ook van deze ontmoetingsruimte gebruik maken.

 • De Gemeente Amsterdam; deze is o.m. verhuurder van het gebouw en verstrekt subsidie voor de ontmoetingsruimte en moestuin.

 

Nadere en actuele informatie over de activiteiten van de Vriendenstichting is te vinden op onze website www.vriendendufayhuis.nl

 

Informatie over de nieuwbouw en de verdere realisering van het Centrum is te vinden op www.vriendendufayhuis.nl/contact onder de kop voortgang verbouwing.